Pogoji in pravila uporabe

Uporaba spletnih strani podjetja E-RAČUNI d.o.o. in informacijskih sistemov e-obračuni, e-računi in Bilanca05.net je pogojena s temi pogoji in pravili uporabe, vključno z uporabniškimi navodili, kot tudi z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na področju e-poslovanja. S svojo registracijo, vplačilom dobroimetja ali sklenitvijo naročniškega razmerja izrecno soglašate z njihovo vsebino in vstopate v pogodbeno razmerje s podjetjem E-RAČUNI d.o.o. ter potrjujete, da ste sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja.

Opredelitev pojmov

  • UPORABNIK je pravna oseba in vse fizične osebe, ki v njenem imenu uporabljajo spletne strani in/ali informacijske sisteme družbe E-RAČUNI d.o.o.
  • PONUDNIK je družba E-RAČUNI d.o.o., ki na svojih spletnih straneh ponuja možnost uporabe informacijskih sistemov e-računi http://www.e-racuni.com in Bilanca07.net http://www.bilanca07.net.
  • PRODUKT so vse spletne strani družbe E-RAČUNI d.o.o., vključno z informacijskimi sistemi in spletnimi navodili.

Prijava

Uporabnik se obvezuje, da se ne poskušal prijaviti in/ali registrirati za uporabo produkta pod imenom tretje osebe.

Uporaba

Uporabnik sme uporabljati produkt - spletne strani ponudnika, storitve in podatke na njih - za namene, za katere je le-ta namenjen. Spletne strani niso namenjene za kakršnekoli druge namene, kot so sistematično zbiranje podatkov na spletnih straneh - bodisi ročno bodisi programsko, "vdiranje v program", ipd.

Uporabnik se obveže, da produkta, omrežja in storitev interneta ne bo uporabljal zlonamerno. Ponudnik ima pravico uporabniku, za katerega obstaja utemeljen sum, da se iz njegovega priključka izvajajo določene mrežne aktivnosti s ciljem zasičenja omrežne povezave in/ali preobremenitve internetnega omrežja ali produkta ter ogrožajo varnost in/ali delovanje računalnikov oz. opreme ponudnika ali računalnikov tretje osebe, nemudoma in brez predhodnega opozorila prekiniti povezavo in onemogočiti dostop do produkta, dokler kršitev ni odpravljena.

Uporabniška podpora

Uporabniki, ki ponudniku za uporabo produkta plačajo so upravičeni do ustrezne podpore pri uporabi plačane storitve. Ponudnik zagotavlja tem uporabnikom podporo, ki zajema:

  • odpravo napak v delovanju programske opreme izvajalca,
  • pojasnila glede delovanja programa preko elektronske pošte na naslovu  mailto:info@e-racuni.com.

Za potrebe izvajanja uporabniške podpore daje ponudnik uporabniku v uporabo dodatno aplikacijo HelpDesk , ki omogoča vpis odkritih napak oz. zahtev po prilagoditvah in pregled nad procesom odpravljanja programskih napak v produktu. HelpDesk je integriran v produkt pod povezavo HelpDesk. Ponudnik uporabnikom produkta ne nudi nikakršne uporabniške podpore preko telefona, razen v primeru sklenitve posebnega dogovora.

Uporabnik se obvezuje, da bo ponudniku vsakokrat čimprej sporočil odkrite napake v produktu ali podatkih na spletnih straneh ponudnika in s tem omogočil pravočasno izvedbo potrebnih del na strani ponudnika. Ponudnik se zavezuje, da bo odkrite napake v programu in podatkih odpravil v najkrajšem možnem času. Ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi zaradi napak v programu ali podatkih nastala na strani uporabnika.

Plačilo in stroški uporabe produkta

Določene funkcije produkta so na voljo samo proti plačilu. Za uporabo plačljive funkcionalnosti produkta mora uporabnik predhodno skleniti bodisi naročniško pogodbo bodisi vsakokrat vnaprej plačati - predplačniško razmerje - uporabo posamezne funkcije produkta.

V primeru sklenitve naročniške pogodbe je plačilo uporabe produkta določeno v pogojih naročniške pogodbe.

V primeru predplačniškega razmerja za uporabo produkta, uporabnik pred uporabo posameznih funkcij programa vplača znesek po ceniku za uporabo produkta. Plačilo uporabe programa se lahko izvede z direktnim nakazilom na TR ponudnika ali z uporabo Monete.

Povrnitev plačil

V primeru reklamacij bo ponudnik preveč plačane zneske uporabniku povrnil največ do zneska neuporabljenega dobroimetja ali neuporabljene naročnine.

Vračilo plačila ni mogoče, če je bila plačljiva funkcija produkta že uporabljena. Uporabnik je v tem primeru v okviru predhodnega preiskusnega obdobja, že imel možnost preiskusiti delovanje programa in tako ni več upravičen do vračila plačila zaradi neizpolnjenih pričakovanj glede delovanja produkta.

V primeru vračila zneska plačanega z Moneto bo ponudnik plačilo uporabniku povrnil šele po opravljenem mesečnem obračunu transakcij s strani družbe Mobitel d.d.

Varovanje dostopa, zaupnost in zaščita podatkov

Ponudnik je upravičen za svoje potrebe voditi statistiko dostopov in uporabe produkta. Ponudnik bo uporabil vse možne tehnične in ekonomično dopustne ukrepe, da bo zaščitil poslovne podatke uporabnika pred nedovoljenim dostopom tretje osebe. Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja, če bi tretji osebi le uspelo priti do teh podatkov, na kakršenkoli način, legalen ali nelegalen (odločba sodišča, vlom, ipd.).

Ponudnik bo poskrbel, da bodo vsi interni sodelavci seznanjeni s postopki in pravili varovanja podatkov. Za zagotovitev nujne zaščite podatkov se uporabnik obveže, da bo sam poskrbel za varno shranjevanje vseh svojih uporabniških imen in gesel, in jih ne bo v nobenem primeru ne bo posredoval drugim pravnim ali fizičnim osebam. V primeru, da pride do izgube ali kraje gesel, je uporabnik dolžan o tem takoj obvestiti ponudnika, ki lahko pomaga pri dodelitvi novih gesel in pri izsleditvi vdora v njegove podatke. V primeru neupoštevanja pravil varovanja dostopnih gesel uporabnik sam nosi odgovornost za vso škodo, ki bi jo utegnil utrpeti zaradi uničenja njegovih poslovnih podatkih ali zaradi razkritja le teh.

Omejitev odgovornosti

Ponudnik izjavlja, da so vsi podatki in storitve, ki jih ponuja na svojih spletnih straneh, na voljo takšni kot so, brez kakršnegakoli jamstva za njihovo pravilnost in uporabnost pri uporabnikovem delu oziroma za njegov namen. Naročnik uporablja podatke na ponudnikovih spletnih straneh na lastno odgovornost. Ponudnik ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe podatkov in/ali storitev na ponudnikovih spletnih straneh oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli na spletnih straneh ponudnika.

Ponudnik se trudi na svojih spletnih straneh zagotoviti popolno tehnično delovanje. Ponudnik ni odgovoren za nikaršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prekinitev delovanja.

Ponudnik zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika.

Povezave na druge spletne strani

Nekatere povezave s spletnih strani ponudnika vodijo na druge spletne strani, ki jih ponudnik ne upravlja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine. Ponudnik ponuja te povezave uporabniku le kot koristen dodatek. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij s strani ponudnika in ne pomenijo nobenih povezav med ponudnikom in upravljalci teh povezanih spletnih strani.

Piškotki

Na spletnih straneh ponudnika se nikoli niso niti se nikoli ne bodo uporabljali piškotki s katerimi bi bilo možno slediti uporabniku na drugih spletnih straneh. Ponudnik uporablja piškotke izključno za identifikacijo uporabniške seje ter za shranjevanje privzete lokalizacije in jezikovne variante, ki jo izbere uporabnik ob prvem obisku spletne strani.

Končne določbe

Ponudnik lahko spreminja splošne pogoje poslovanja ali cenike za brez predhodnega soglasja uporabnika. V primeru, da se uporabnik ne strinja s spremenjenimi splošnimi pogoji ali cenikom lahko odpove pogodbeno razmerje.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta vse spore iz medsebojnega razmerja reševali sporazumno z medsebojno komunikacijo. V primeru nezmožnosti sklenitve sporazuma, je za reševanje spora pristojno sodišče v Mariboru. Za vsa pravna razmerja v zvezi s temi pogoji se uporablja pravo Republike Slovenije.


Maribor, 14.6.2013

E-RAČUNI d.o.o.